Batho Ka Go Leta

Batho le botho ka go leta.
Se se golo, mphiwafela se tla boleta
Ke dikhitshwana tša mebalabala nke dia phediša
Bangwe ke masakana a maupi, mphiwafela ka moratha
Bjalo ka temokerasi ntle le naga.
Tlala e befile
Dipolelo di tshwana le yona, di shinyaletše
Ge e sale ba ahlame
Ba bolayana ka go leta
Ba hloyana ka go hloka
Ba letile, ba lapile
Mphiwafela ga se wa lokiša mohlako
Dikgetho ga se tša timula mollo
Go befile, batho ba letile
Naga e letetšwe.

Comments