Loading...

Naledi Yaziyo

uZanelanga-The Blues in isiXhosa

Ndidibene naye ndimi ndedwa eqongeni. Ndandizincina, ndincwina, ndiziva ndimncinane. Ndandicula ngoma ithile. Kuyo ndandizama ukwehlisa isingqala esasindiqhine umqala, sindikrwitsha rhoqo xa lisihlwa. Ndasondeza umboko ndahlabela:

Go to TOP