Olu unwele lundim
Lukhula kwintlontsi entsundu
Lukhula kwintlontsi egwangqa
Olunwele luqinile lunembali
Lwazana namanzi angenaziqholo
Olunwele ndizelwe nalo
Ndalabelwa ngoKhokho
Bathi ze ndilukhusele
Kumalulwane ahamba ngecala,
Ndingaluchebi ngorhatya
Ze ndiluqoqoshe ndilutshile.
Olunwele luchaza intsukaphi
Lundazisa ndingekathethi
Phakathi kweentlanga
Lundiseka bucala.
Lunwele lomgquba
Lugqusha kumthonyama
Lunwele lomntwan’ontsundu
Ndiluthanda luqothololo, luqathalala
Yimvelo yalo, lundim.

Comments