For Emmanuel “Scara - Black Jesus” Ngobese

USonto umfun’eSunday School, Ilokoshe lim’fune 18
USonto, uthi Jesu waseNazaretha, Ilokishi lithi Jesu waseSomhlolo
Lithi Scara mangubo, lithi Black Batho-batho, Jes’omnyama, Manyeu, Khaskethi,
Khamandane, Gudl’umkhonto, Nonjini, Mntungw’omnyana, Mangubo, Jezi Namba leveni,
Jes’o lang, o skraal nge-chiskop, Jes’omnyama ofana nobusuku, Black batho-batho mafak’igroza ngoleft.
Nkulunkulu webhola lobhuqu, Themba labangafikanga, Sisuke sonke siyopopa,
Sonke sithandaz’uNkulunkulu oyi-one, uNkulunkulu uhamba neqembu eliy-one,
Ithalente ligcwel’amathafa ekasi mar’imbobo iyi-one,
E six-side box, abaseSoweto bathenile, banetha, basayna
Abase East Rand bashayw’idolo baxoshwa e-academy bagivapha, bathengis’insimbi
kumNaija
E six-side box ama-right back avaleleke ngaphandle emnandi
Ethand’ibhola, ibhola lingawathandi, efela amacala aboPule naboJunior Khanye efel’ukuthi
abuy’eVutha
E six-side box, uShane washay’i-save yonyaka wasayinwa, uHanger washay’i-save yeminyaka
ey-10,
Waqinelwa ngeclearance, waguga, wath’ugay’iminyaka bambhaca, bamxopsha kuMvela
waphel’ithemba, washisa lezinto
E six-side box, uComputer walimal’idolo edlalel’ipik yamaphanda, bemnceng’elimele,
bemkwatela, bemlayish’evenini esashisa beyomshiy’emkhukhwini ayodumb’ayi-one, ebuya
seka dizzy edayisa ama-loose e-groundini edakwe i-steja se-Hennessy, azolimalel’ukuthi
ubiz’abantwana boTa Tournament ngeynkomo
E six-side box uphunyuk’embobeni encane fanas, kuneyqonqwan’eyqal’i-movie ziqed’ama
left back omqineyqed’uguqu, izinja ooHector ududul’eziphelezel’ingan’etraylini ngegaro,
ezikokodel’abazali ngovivi zizocel’ingane, oomashay’azatrepe, oomakhula ngejezi lesaka
lempuphu, oomashay’isbhebejo ngamaplastiki, izandla zigcwel’ema pave-mentini, oo-Coach
bigger splash onqik’ebondeni likamaspala emel’utakila namapali, oobaba kashavi, ooCoach
till never die abaxoshel’ukutshontsh’ama-bib elokshini.
Dankie ma-battery wami agijima ngama cone nama-bib ashodayo ilanga lishisa, kwandlela
zimpunga, ooma sacrifice islopa agembule nge-50 lok’gcina ku under 13
Hlasela Hluphekile akuna family support, umqeqesh’usebheylini for ukudropa i
Dankie Ta Nswembu owagezimali yamaphanda nge-team, dankie Bra Si owagala nge
transport umamtshitsho ayo trayla eMpumalanga, dankie gogo kamngani owagcwalisela
ngeyomdende ukuthi umfana ayothola i-passport, dankie Jayi nge-crate ukhuthaza
kutouchline ye top 4 ebhuqwini boi, emvuleni yase hostela.
Black batho-batho, Manyeu, Dam-dam, Khasket, Asanda Skilo Scara Ngobese!

Comments