Eh Joe!
O kopana le mmane’a hao,
O botsise ka motswala’ hao,
O kae Anna?
Kana o botsisa hore o bjang,
Ba’o botsa hore o bereka ko Clicks.
O kae Thabo?
Thabo o bereka ko Pick n Pay.
O kae Thandi?
Daramo o kreile mmereko wa gavamente.
O kae malome Lasi?
Ah, sentse a sa bereke,
Ebile laste ne ba mmeile matsoho
Ko kerekeng.
O kae Sipho?
O bereka ko ba rekisang dikoloi.
O kae Mokgadi?
O bereka ko hoteling.

Eh Joe!
Mokgadi o kolomaka ko hoteleng,
Mara o tlhapa ka s’kotlolo.
Sipho yena?
O bereka ko ba rekisang dikoloi
Mara o tsamaya ka diteksi.
O na leng koloi
O khama ke sekoloto…..

Ka nako tse dingwe
Okare re ka boella ko dinakong
Tsa kgale
Re bone wa mathomo monna
Wa go tshwantshisa zaka le madi.
Bitso lebe ke seromo.

Madi! Madi!Madi!
Madi, o renwa madi,
Re popmpela ka bjala ka diwikente,
Ra bo tshela,
Ra bo shosha.
Re boelle hape,
Re thsware dibese
Ka four ya fru,
Mantaha, Labobedi, Laboraro….
K’ore efidei efidei,
Re ya ka khalendara yamaRoma,
Re le hier.

Madi o mobe!
Ka madi mabe,
Re phonyoga tshotlego,
Ra phonyoga,
Re nwewa madi.
Ra rutega,
Re nwewa madi.

Ja ne,
Is om waar,
Pele ne ba ho nyaka pasa,
Hona bjanong ho bolela zaka.
Ho bolela zaka
Ha nchi ka sekgowa.
A se hona ho hafa?
Se se jesitsweng sechaba,
Se tla tlhatsisa ke bomang?

Heh heh dinako di fetogile,
Heh heh nako e fetile,
Mme e fetile ka rena
Ka gore re sa le makgoba.
K’ore sale ba kgaola tlhogo ya Makgoba,
Ra fetoga makgoba.
Sa le ba kgaola tlhogo ya Makgoba
Ba tsentsha melao
Ya ho tshwana le Farms Occupaions Act ka 1886,

Ntsha calculator,
Akere o tsene skolo?
Bala dipalo tsa metjanti,
Bala mekhukhu,
Bala mejondolo,
O ka bala madi a ba thsollotseng?

Comments