Loading...

Loving While Black - uMbali noSipho noVusi

Loving While Black - uMbali noSipho noVusi

So uMbali ujola noSipho. Everyone kept saying what a beautiful couple they are. The ideal couple. Matching outfits at glamour events, tagging each other on Facebook when they check in kuma getaway wabo, all lovey dovey everywhere they go. Ngyakutshela wena. All seemed to be going well for this couple. Bajole for almost five years. But now, uSipho noVusi abangani. UMbali wahlangana nabo at a gig when she was with two of her best buddies. UMbali wazipikela uVusi ngoba hai iyababa lendoda. Yellow bone, chubby, deep voice and knew how to dress his body. Ngapha uhamba nge GTI, and it was obvious that imali ubala la kuye. Phezu kwalokho he was the one who was buying drinks ngapha nangapha for his buddies and bathi befika oMbali he was the first to ask what they want to drink. UMbali swore to herself that uhamba nalendoda mawuphela umjaivo. But ke, what she didn't know was that the guy she was so interested in was married. Uthe makabona i-ring yomshado wavele waphelelwa amandla and she decided to settle for Vusi wegusheshe.

uVusi was from eKasi. Pantsula guy, dark in complexion, tsotsi taal but once you looked down on his pants you could tell that lendoda iqukethe istshibozi esikhulu especially because he was not a fan of underwear. Oh well. She settled for him.

They dated, all seemed to be going very well but there was only one problem. UVusi drank way too much, every day. There was never enough tlof tlof. They would go for days bengafeshani. She was miserable. Clearly. She got tired of making herself cum makavukelwe. She wanted something down there. She decided to do all the work herself. Whether her bae was drunk or not. Uzothi makadakiwe udali wakhe, amkhumule amfeshe and just satisfied herself despite him looking dead. It didn't matter to her, as long as yena bekachama. Unfortunately, she still longed for someone to make love to her. Someone to hold her after sex, pillow talk, everything. Uzoyitholaphi kuVusi azithandela ibhodlela ashade nalo...

One night, when they just got back from a gig, uVusi wahamba wayogidla because he was drunk as usual. Mbali decided to watch a movie, well, not porn, cause she knew izomvukelisa ahlanye and she was not in a mood yokuzikitaza imbumbuza. The doorbell rang, and no matter how much she tried to avoid it, lomuntu okokotayo bekangayi ndawo. "Flip" she said to herself. She went to answer it. And guess who was at the door. Yes. You guessed it. The fine young man we- vrrrr pha! He was looking for Vusi so they could go out for more drinks. He went to the bedroom to wake him up. As soon as he heard the word alcohol, wavuka fast fast uVusi watshela ne medi yakhe ukuthi bahambe bayo jaiva. Kwahanjwa vele.

That night, Mbali wanted to be drunk so she wouldn't face her demons when they got home. Tequilla, Cognac, you name it. Bekalahlela ugirl. Sipho asked her to accompany him to his car while Vusi was busy chatting to all the djs bendawo. Bathe mabafika emotweni, washiftisa idzunga uSipho wamfesha. Ugirl didn't resist, angithi vele kudala amfuna. Bafeshana for a good 40 minutes. Ngapha uVusi ufunana nabo. Banyamalele bona bayadlana. Cabanga nje. Abondaba kanti bazobabona, bahamba bayotshela uVusi. Khohlwa. La eMzansi your business is everyone's business. UVusi wanxapha wazithulela. Bathe mababuya lapho wahlanya, wadonsa uMbali.

'Uphumaphi wena Sfengqo ndini, Bebakudla?" Kubuza uVusi enyanyile. Waphendula uMbali ngolaka," ukwateleni vele? Bekudliwa mina or wena? Ikhekhe lakabani kanti?"

Haibo this chickita. Lmao. Just like that vele? Ah wabona kahle uVusi ukuthi le-cherrie idliwe umngani wakhe oshadile, so why waste time? He might as well find a hot babe naye ayifeshe. Kuphi there? Ngoba losathane bekalala before he could even insert sona leso stshiboza ekhekheni laka-girl.

What we don't know bahlali, ukuthi vele vele uVusi bekajolela uMbali wabantu. Sexting was his favourite hobby, although he never really met with those girls to get things done. Thanks to snooping, uMbali found out. Wazicabangela okwakhe yena worse lomuntu bekamufesha sometimes. She thought udla somewhere else, so naye wahamba wayodliwa ngaphandle.

A month later, just before her periods, wezwa amanye ama-period pain womhlaba, kanti no...ama-sperms aka Vusi noSipho enzani bakwethu? Abambene ngama-washing!

Your Review

RATING

7297 VIEWS
1 Likes

Share To

Nomsa Bembe

Nomsa Bembe

YOU MIGHT ALSO LIKE
How To Get Dezember Sexin’ Right

How To Get Dezember Sexin’ Right

Elami ikhekhe liyaphumula ngo december. 16th is for my girlfriends, 25th and 26th is for family. 31st..uhm..oh well..maybe then I can be with the bae just so I can get serviced first thing in the morning nge New Year. I don't wanna wonder the whole day on the 1st of January ukuthi i-tlof tlof ka 2020 injani.

Sex & January’s Cabbage Blues

Sex & January’s Cabbage Blues

Tis the season for the cabbage lalalala lala lala...yhuu sana...tiz bad. Nini nini inkomazi, mawuthi uvula ifridge hello cabbage mawuthi uyayivala vuu tin fish...awusazi nokuthi the smell from the tin fish is the fish itself or it's your girl's punani ngoba phela this month kugezwa nge sunlight dishwasher...you bath but you still smell...kweeee...ningasifaki kuma family problems wenu somblief tog, thina we still good.

comments
Go to TOP